Konkurs na najlepszy przekład | 17. MFO

Archiwum konkursów Konkursy archiwalne

W sobotę 4 września, podczas 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłosiliśmy werdykt konkursu translatorskiego.

Protokół z obrad jury

WERDYKT | j. szwedzki

WERDYKT | j. słowacki

WERDYKT | j. niemiecki

 


O północy 15 lipca zamknęliśmy nabór do konkursu na najlepszy przekład. W tym roku tłumacze przed debiutem mogli przesłać nam po polsku esej Andrei Lundgren (Szwecja), fragment powieści Roberta Prossera (Austria) lub opowiadanie Jany Beňovej (Słowacja). Otrzymaliśmy łącznie prawie sto zgłoszeń, w tym siedemnaście ze słowackiego, trzydzieści trzy ze szwedzkiego i czterdzieści pięć z niemieckiego. Autorzy przekładów pisali do nas nie tylko z Polski, ale i z Japonii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Niemiec i Francji.

Wszystkie nadesłane teksty ocenią teraz jurorzy – Tomasz Grabiński, Natalia Kołaczek i Małgorzata Słabicka. Wyniki ogłosimy na początku września. Dziękujemy za udział w konkursie odbywającym się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.


Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy przekład organizowany pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.


W tym roku tłumaczyć można z języków niemieckiego, słowackiego i szwedzkiego teksty Roberta Prossera, Jany Benovej i Andrei Lundgren. Jurorami konkursu są Natalia Kołaczek (szwedzki), Małgorzata Słabicka (niemiecki) i Tomasz Grabiński (słowacki). Pula nagród wynosi dwa tysiące sto złotych (po siedemset złotych dla najlepszego przekładu z każdego języka), a tłumaczenia można przesyłać do 15 lipca 2021.


Tłumaczenie w języku polskim prześlij w niepodpisanym załączniku w formacie .docx, .doc, .rtf, .pdf na adres: konkurs@opowiadanie.org.

W treści e-maila podaj imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Na prace czekamy do 15 lipca 2021 roku.


Pobierz wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych

NIEMIECKI

SŁOWACKI

SZWEDZKI


W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).


Regulamin

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Festiwalowi OPOWIADANIA 2021 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator festiwalu.
2. Partnerami konkursu są Stowarzyszenie Tłumaczy LiteraturyAustriackie Forum Kultury w Warszawie.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich z danego języka opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).
4. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (niemiecki – Austria, słowacki, szwedzki) na język polski.
5. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez organizatora. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
6. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.
7. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można pobrać ze strony www.opowiadania.org/konkursy
8. Uczestnicy konkursu nie mogą wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe bez zgody autora tekstu i właściciela praw.
9. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać w niepodpisanym załączniku w formacie .docx, .doc, .rtf, .pdf wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org.
W treści e-maila należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Zgłoszenia będą rejestrowane pod numerami zgodnymi z kolejnością nadejścia i anonimowo przekazane jurorom konkursu; do czasu ogłoszenia wyników nazwiska tłumaczy znane będą wyłącznie organizatorowi.
10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych z przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia (licencja niewyłączna na 5 lat). Jest także równoznaczne z przekazaniem zgody na publikację przekładu i rezygnację z dodatkowego honorarium za ewentualną publikację.
11. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
12. Pula nagród w konkursie wynosi 2100 zł, po 700 zł dla najlepszego przekładu z każdego języka. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
13. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2021 r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpią podczas Festiwalu OPOWIADANIA. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
KRS: 0000045825
NIP: 894-25-67-840
REGON: 931998437
Adres: ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław
Tel. 783 783 100
e-mail: biuro@tak.net.pl
15. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 8 powyżej jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
16. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
17. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.
18. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem osób, którym w ramach niniejszego konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna lub/i wyróżnienie, których dane zostaną udostępnione podmiotom wykonującym dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji usługi księgowe w ramach zawartych umów.