Idea

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania to wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przemianach kulturowych i społecznych współczesnego świata, podejmuje także próby odtworzenia więzi między literaturą a tradycją opowieści ustnej. Centralnym nurtem MFO są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, z symultanicznie wyświetlanym tłumaczeniem, w zmienionej scenograficznie i co roku odmiennej lokalizacji. Festiwalowi towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, konkurs na opowiadanie i tłumaczenie literackie, warsztaty kreatywnego pisania. MFO prowadzi działalność wydawniczą, której efektem są m.in. antologie tematyczne.


International Short Story Festival is a multidimensional celebration of short prose, aiming at the promotion of ambitious books. It concentrates on the unsual presentation of narrative forms, researches the influence of literature on other arts, provokes interactions between authors and audience, at the same time allowing the experience exchange between Polish and foreign artists. The festival actively participates in the discussions on cultural and social transformations of the contemporary world, it also tries to reconstruct the relation between literature and traditional oral narration. At the heart of the festival is the reading of stories by their authors, in original languages, with the translation simultaneously screened behind; each year readings are set in different scenography and in different venues. The festival is accompanied by meetings, workshops for children, exhibitions, concerts, film roundup, best short story and literary translation competitions, creative writing workshops. ISSF is also a publisher of short story collections.