Regulamin wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu Opowiadania 2020

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach, które odbędą się w dniach 1 -10 października 2020 w trakcie 16. edycji Festiwalu Opowiadania (dalej Festiwal)
2. Organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji z siedzibą: ul. Popowicka 34/11, 54-237 Wrocław, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, zwane dalej Organizatorem.

 

§ 2

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji wydawanych przez przedstawicieli lub personel Organizatora.

 

§ 3

1. Organizator ustala limit uczestników mogących wziąć udział w poszczególnych wydarzeniach w ramach Festiwalu.
2. Uczestnicy są rejestrowani i dopuszczeni do wzięcia udziału w danym wydarzeniu według kolejności zgłoszeń.

 

§ 4

1. Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu osobom z widocznymi oznakami choroby lub przeziębienia (m. in. kaszel, kichanie, gorączka, problemy z oddychaniem), pomimo uprzedniego zgłoszenia udziału w wydarzeniach Festiwalu.
2. Personel Organizatora ma prawo nakazania, aby osoba, u której występują widoczne oznaki choroby, niezwłocznie opuściła teren, na którym organizowane jest wydarzenie w ramach Festiwalu.

 

§ 5

1. Uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia udziału.
2. Zgłoszenia udziału w wydarzeniach Festiwalu odbywających się w dniach 1-4 i 9-10 października 2020 dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora; udział w wydarzeniach Festiwalu odbywających się w dniach 5-8 października 2020 jest możliwy poprzez pobranie wejściówek w kasach Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6, Wrocław)
3. Zgłoszenie będzie skuteczne pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika wydarzenia, w zakresie i na zasadach, określonych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
4. Po wyczerpaniu limitu uczestników danego wydarzenia Festiwalu kolejne zgłoszenia trafią na listę rezerwową.
5. Udział w wydarzeniach Festiwalu jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 6

1. Uczestnicy wydarzeń Festiwalu zobowiązani są do zachowania norm reżimu sanitarnego, określonych w niniejszym Regulaminie oraz wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych lub komunikatów, wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii w Polsce, jak również wskazań Organizatora udzielonych w trakcie Wydarzenia w tym zakresie.
2. Uczestnicy wydarzeń Festiwalu zobowiązani się do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, przez cały czas uczestniczenia w wydarzeniu.
3. Każdy uczestnik wydarzeń Festiwalu zobowiązany jest do zachowania odległości minimum 1,5 metra od innych uczestników. Obowiązek ten nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

§ 7

1. Organizator sporządzi z przebiegu wydarzeń Festiwalu relację video oraz fotograficzną, na której mogą zostać utrwalone wizerunki uczestników wydarzenia, a która wykorzystana zostanie w celach marketingowych i transmisji na żywo w Internecie, w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora lub o twórczości autorów utworów prezentowanych podczas Wydarzenia, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora, Partnera lub podmiotów współpracujących z Organizatorem lub w innych kanałach przekazu.
2. Uczestnicy wydarzeń Festiwalu na podstawie niniejszego regulaminu biorąc udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora w sposób i w zakresie wskazanym powyżej.

 

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed Festiwalem oraz w jego trakcie, w razie zmiany przepisów prawnych, wytycznych, komunikatów, obowiązujących w związku ze wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, sytuacje nieprzewidziane lub wynikające z działania siły wyższej, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić organizację wydarzeń Festiwalu, np. awarie sprzętu i wyposażenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń Festiwalu w każdym czasie z przyczyn od niego niezależnych, w tym wynikających z warunków atmosferycznych, stanów wyjątkowych, siły wyższej lub pozostające w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

 

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 10

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
1) załącznik nr 1- oświadczenie o stanie zdrowia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzeń Festiwalu;

pobierz załącznik